Work of the Fellows: Monographs

Shūji Takashina, Sōzōryoku to gensō: Seiō jūkyūseiki no bungaku geijutsu = 想像力と幻想 : 西欧十九世紀の文学・芸術

Takashina, Shūji (Fellow, 1981-82)

Tokyo: Seidosha, 1986


Subjects: Art; Visual Arts;