Shūji Takashina, 1981–1982

Romanticism in Art and Literature

1981-82

Art History, University of Tokyo

Return to All Fellows

Dorakurowa

Vincent Van Gogh International Symposium: Tokyo– October 17, 18, 19, 1985

Shūji Takashina, Sōzōryoku to gensō: Seiō jūkyūseiki no bungaku geijutsu = 想像力と幻想 : 西欧十九世紀の文学・芸術

Shūji Takashina, Seiō geijutsu no seishin = 西欧芸術の精神

Shūji Takashina, Gohho no me = ゴッホの眼