Work of the Fellows: Monographs

Shūji Takashina, Seiō geijutsu no seishin = 西欧芸術の精神

Takashina, Shūji (Fellow, 1981-82)

Tokyo: Seidosha, 1986


Subjects: Art; Visual Arts;