Work of the Fellows: Monographs;

Malarstwo Polskie, Symbolizm i Młoda Polska = Polish Painting, Symbolism and Young Poland

Kossowska, Irena (Fellow, 2009-10); Kossowski, Łukasz;

Warsaw, Poland: Arkady, 2022

From the publisher's description:

Zawiły splot filozoficznej refleksji, poetyckich inspiracji i literackich odniesień kształtował wrażliwość malarzy, grafików i rzeźbiarzy przełomu XIX i XX wieku. Wyniesiona do rangi głównego narzędzia poznania intuicja, skrajny subiektywizm i indywidualizm, nieograniczona swoboda twórcza, to najważniejsze hasła heroldów nowej formacji artystycznej i zarazem wyróżniki symbolistycznej estetyki tamtego okresu. Album bogato ilustrowany dziełami m.in. Malczewskiego, Ruszczyca, Wojtkiewicza, Chełmońskiego, Gierymskiego, Podkowińskiego, Pankiewicza, Wyspiańskiego wszechstronnie prezentuje malarstwo polskie okresu Symbolizmu i Młodej Polski. Przedstawia genezę tego prądu, jego najistotniejsze osiągnięcia i konsekwencje dla dalszego rozwoju sztuki polskiej. The intricate weave of philosophical reflection, poetic inspirations and literary references shaped the sensitivity of painters, graphic artists and sculptors at the turn of the century. Elevated to the rank of the main tool of cognition, intuition, extreme subjectivism and individualism, unlimited creative freedom are the most important slogans of the heralds of the new artistic formation and at the same time the distinguishing features of the symbolic aesthetics of that period. The album is richly illustrated with works by, among others Malczewski, Ruszczyc, Wojtkiewicz, Chełmoński, Gierymski, Podkowiński, Pankiewicz, Wyspiański comprehensively presents Polish painting of the period of Symbolism and Young Poland. It presents the genesis of this current, its most important achievements and consequences for the further development of Polish art.


Subjects: Art; History;; Art History; Painting; Young Poland; History of Poland; Symbolism;