Gananath Obeyesekere, 1989–1990

The Apotheosis of James Cook

1989-90

Anthropology, Princeton University

Return to All Fellows