Work of the Fellows: Monographs

Kejia Yuan, Ou Mei xian dai pai wen xue gai lun

Yuan, Kejia (Fellow, 1981-82)

Shanghai: Shanghai wen yi chu ban she, 1993


Subjects: Literature;; Modernism;