Work of the Fellows: Monographs

Guodian Chu jian xian Qin ru shu hong wei guan

Cook, Scott (Fellow, 2005-06)

Taipei, Taiwan: Xuecheng shuju, 2022


Subjects: Philosophy;; Chinese Philosophy; Chinese Literature; Manuscripts;